در حال بارگذاری ...
 • قالب ارسال مقاله

  راهنمای تهیه مقاله برای دومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی

   

  1. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

  1-1. منابع فارسی:(نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال:(امینی، 1395، ج2، ص201)

  1-2. منابع لاتین:(صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال (fiza, 2016, p 632)

  تکرار ارجاع یا اسناد همان، پیشین و...(Ibid,) باشد.

  چنانچه از نویسند ه ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

  چنانچه مطلب ارائه شده، خلاصة تقریر نویسنده از مجموع یک منبع(کتاب یا مقاله) باشد ذکر صفحه الزامی نیست.

  2. تمام توضیحات اضافی و هم چنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات(در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود(ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی(بند1) خواهد بود)

  3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین)

  کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده(تاریخ چاپ)، نام کتاب(ایتالیک)، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

  مثال: زاکراک، شیرتسه(1393)، کانترکت، ترجمۀ عباس واحدی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  Nozick, Robert(1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

  مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه(ایتالیک)، دوره نشریه، شماره نشریه.

  مثال: احسانی، رضا(1395)، «قراردادها در فقه امامیه»، فصل نامۀ حقوق تطبیقی، دوره دوم، ش 14.

  Shapiro, Stewart(2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

  مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی و نام نویسنده(تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب(ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

  مثال: میرشکاری عباس(1394)، « توصیف حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی»، در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق شهروندی، ارومیه: جهاد دانشگاهی، جلد اول.

   

  Rickman, H.P.(1972), "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards(ed), New York: Macmillan Publishing Company.

  4. چکید ه ای حدأکثر دارای 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی(حدأکثر 10 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.

  5. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه ها و میان سطرها، در محیط ورد 2003، متن مقاله با قلم BLotus13(لاتین(TimesNewRoman10 و یادداشت ها و کتابنامه BLotus12(لاتین(TimesNewRoman10 حروفچینی شود.

  6. عناوین(تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

  7. حجم مقاله، از 5000 کلمه کمتر و از 7500 کلمه بیشتر نباشد.

  8. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله و همایش داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

   

  لطفاً میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شمارة تلفن منزل و محل کار، تلفن همراه، نشانی، صندوق پستی و پست الکترونیک خود را در کاغذی مجزا، همراه مقاله ارسال نمایید.


  نظرات کاربران