در حال بارگذاری ...
 • نقش سازمانهای مردم نهاد (NGOs) در ترویج حقوق شهروندی

  نقش سازمانهای مردم نهاد (NGOs) در ترویج حقوق شهروندی

  هیبت‏الله نژندی‏منش[1] - سیدکمال عبدالهی‏اصل[2]

   

  چکیده

  بی تردید، دو مقوله حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد را می توان از مولفه های مهم زندگی معاصر نام برد. در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم حقوق شهروندی و مفهوم سازمان های مردم نهاد(سمن ها)، این بحث مطرح و بررسی شده است که چگونه سمن ها می توانند در ترویج حقوق شهروندی نقش داشته باشند؟ در این راستا در پژوهش حاضر شیوه های بالقوه یا بالفعل که می تواند تعیین کننده باشد مورد بحث قرار گرفته است.

   

  کلید واژه‏ها: حقوق شهروندی، سازمان‏های مردم نهاد، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، توسعه، حقوق بشر، بشردوستانه.

   

  [1] . استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

  [2] . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکز


  نظرات کاربران