در حال بارگذاری ...
 • ارتقاء حقوق شهروندی در پارادایم مدیریت دولتی نوین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

  ارتقاء حقوق شهروندی در پارادایم مدیریت دولتی نوین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

  مهناز  نازلیان[1]، معصومه   محمدنژاد[2]

   

   

  چکیده

  این مقاله ارائه راهکارهایی به منظور ارتقاء حقوق شهروندی در سازمانهای عصر حاضر با رویکرد مدیریت دولتی نوین در راستای تحقق اهداف عالیه سند چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی تدوین شده است پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش کتابخانه ای می باشد که با مطالعه کتب و اسناد و مقالات بصورت توصیفی انجام شده است به نحوی که پس از مرور ادبیات مربوط به مدیریت دولتی نوین، رفتار، شهروندی سازمانی و رفتار ضدشهروندی سازمانی و بررسی تطبیق جایگاه شهروندان در قانون اساسی و دیدگاه های کلان علوم اجتماعی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رعایت مصالح عموم و جلب رضایت شهروندان بعنوان شرکای تجاری به نتیجه گیری و ارائه پشنهاداتی جهت دست یابی به حقوق شهروندی خاتمه یافته است.

  کلمات کلیدی: حقوق شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دولتی نوین

   

  [1] . مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب گروه میریت دولتی (کارشناسی ارشد) mahnaznazlian@gmail.com شماره تلفن : 9144210396

  [2] . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب masoume.mohammadnejad26@gmail.com شماره تلفن : 09305421717


  نظرات کاربران