در حال بارگذاری ...
 • مؤلفه های بازاریابی اجتماعی مرتبط با حقوق شهروندی

  مؤلفه های بازاریابی اجتماعی مرتبط با حقوق شهروندی

  دکتر  فاطمه  عیدی[1] ، مرتضی   نبی زاده[2]

   

   

  چکیده:

  حقوق شهروندی و بازاریابی دو مقوله ای هستند که در نگاه اول در تضاد با یکدیگر می آیند به گونه ای که اهداف و منافع هر یک در خلاف اهداف دیگری می باشد. چون فروش و تبلیغات و سود بیشتر شرکت های تجاری، تصور عمومی مردم از بازاریابی است و  از طرفی حق و حقوق شهروندی منافع و رضایت و آسایش مردم را محور اصلی اهداف خود قرار داده است و اصول حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی پایه و اساس حقوق شهروندی را تشکیل می دهند و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود که این نوع نگاه تقابل آشکاری را بین این دو حوزه بیان می کند. البته دید سنتی به بازاریابی صرفا محصول و تولید کارخانه را مبانی اهداف و فعالیت خود قرار می دهد و سعی در فروش محصول تولید شده به مشتری است خواه کالای مورد نظر مورد نیاز و علاقه مشتری باشد یا خیر و فروش حداکثری مدنظر این نوع بازاریابی است. ولی با پیشرفت جوامع و  با ورود بازاریابی اجتماعی به عنوان یک حوزه علمی کامل و مستقل از دهه 1970 در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تحولی در تعامل اهداف شرکت های تجاری با با نیازهای اجتماعی و تعالی آن شکل گرفت و رضامندی مشتری نه تنها  ابعاد محصول و کیفیت کالا محدود نشد بلکه رضامندی بلند مدت مشتری که شامل ارج و احترام به حقوق اجتماعی و محیط زیست و ... مدنظر شرکت های تجاری و انتفاعی و غیرانتفاعی قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است تا ارتباط متقابل و مستقیم مفهوم بازاریابی اجتماعی در احقاق رضایت , و رفاه جامعه و درنتیجه حقوق شهروندی تبیین شود.

  کلید واژه: بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، حقوق شهروندی، جامعه، اجتماع

   

   

  [1] . استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرج، دکتری مدیریت بازاریابی

  [2] . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه پیام نور کرج  (نویسنده مسئول)


  نظرات کاربران