در حال بارگذاری ...
 • همدلی و همزبانی زمینه¬ای برای تحقق حقوق شهروندی

  همدلی و همزبانی زمینه­ای برای تحقق حقوق شهروندی

  بهاره  عزیزی­نژاد[1]؛ علی  آقایی[2]؛ امیر  علیزاده[3]

   

   

   

  چکیده

  تحقیق حاضر با هدف تبیین شعار سال تحت عنوان همدلی و همزبانی، آن را زمینه­ای جهت تحقق حقوق شهروندی معرفی کرده است. ضمن بررسی مفاهیم نظری همدلی و حقوق شهروندی، مراحل هر یک از آنها، رابطۀ دولت و ملت تحت تأثیر همدلی و محقّق شدن حقوق شهروندی، و نیز نگاه اسلام به این امر مورد مطالعه قرار گرفته است. در تفسیر موضوع، مباحث مسئولیّت و مشارکت در احقاق همدلی و حق شهروندی در نظر گرفته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و با مراجعه به اسناد علمی و منابع معتبر تحقیقاتی به­صورت کتابخانه­ای انجام شده و در نهایت نتیجه­گیری و پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

   

  واژه­های کلیدی: همدلی، شهروندی، حقوق شهروندی، مسئولیّت­پذیری، همیاری مدنی

   

   

   

   

  [1].استادیار، گروه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور ، نویسنده مسئول، bahareh19@gmail.com، 09143885393

  [2]. دانشجو معلم،دانشگاه فرهنگیان ارومیه،aghaei.4102@gmail.com، 09146211309

  [3]. دانشجو معلم،دانشگاه فرهنگیان ارومیه،manofhardship@gmail.com، 09148070460


  نظرات کاربران