در حال بارگذاری ...
 • رابطه حقوق شهروندی و توسعه سیاسی

  رابطه حقوق شهروندی و توسعه سیاسی

  اکبر   رمزی[1]

   

   

  چکیده

  طی سه سده اخیر، جامعه بشری، به تعریف جدیدی از انسان و جهان پرداخت. طی این سالها، انسان بعنوان موجود ذی حقی شناخته شده که توانایی اداره امور جامعه خود را دارد. به نظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه سیاسی، در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد. حق تعیین سرنوشت، عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می کند. بر این اساس، لازم است مکانیسم های مشارکت مطلوب شهروندی برای نیل به توسعه سیاسی ارائه گردد. ضمن اینکه شکل گیری فرهنگ سیاسی موافق با دموکراسی و حقوق بشر از رهگذر دموکراسی محلی امکانپذیر است که در تحقیق حاضر روند حرکت به سمت برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با حرکت کشورها به سمت توسعه سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است.

   

   

   

   

  [1].  دانشجوی دکتری علوم سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران و مدرس دانشگاه 


  نظرات کاربران