در حال بارگذاری ...
 • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان شهر بندرعباس

  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان شهر بندرعباس

  دکتر هیبت الله نژندی منش[1] رؤیا جهانگیری[2]

   

  چکیده

  حقوق شهروندی، عنوانی نوظهور در ادبیات سیاسی – اجتماعی ایران محسوب می شود که اگر چه سابقه اولیه آن به دوران معاصر تاریخ ایران و انقلاب مشروطه می رسد، اما هنوز مفهومی ملموس به نظر نمی آید و لذا بررسی آن امری قابل توجه است. پرداختن به میزان آگاهی های اجتماعی افراد از مقوله حقوق شهروندی از دیگر ابعاد حائز اهمیت موضوع است؛ زیرا با شناخت و معرفت نسبت به آن می توان راه مشارکت ملی در جامعه ای شهروند مدار را فراهم نمود.

  پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان بندر عباس می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی (Applied)، از نظر وسعت پهنانگر (Extensive)، از نظر دامنه خرد (Microlevel) و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی (Cross sectional) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 380 نفر می باشد که با استفاده از روش های نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی به دست آمده است.

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای میزان مشارکت شهروندان، میزان استفاده از رسانه های داخلی، میزان استفاده از رسانه های خارجی، وضعیت بومی بودن و جنسیت پاسخگویان با میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندیشان ارتباط معناداری دارند. اما بین متغیر سن پاسخگویان و میزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان ارتباط معناداری وجود ندارد.

  کلید واژگان: شهروندی، حقوق شهروندی، آگاهی از حقوق شهروندی، عوامل اجتماعی، حقوق شهروندی در قانون.

   

  [1] عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

  [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه


  نظرات کاربران