در حال بارگذاری ...
 • مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حق بر محیط زیست در زمان صلح

  مسئولیت بین المللی دولتها در قبال حق بر محیط زیست در زمان صلح 

   رضا   نیکخواه[1]

   

  چکیده

  تعهد دولتها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولتها در حمایت از آن حقوق دارای منفعت حقوقی هستند که این تعهدات در قبال تمامی دولتها قابل استناد است .

  امروزه مسائل زیست محیطی از مسائل پر اهمیت ، و دغدغه کنونی جامعه جهانی می باشد. چرا که بروز خسارات زیست محیطی می تواند موجب نقض حقوق بنیادین جوامع کنونی و نسلهای آتی گردد. لذا این مسئله باعث می شود به حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولتها و حدود آن در رعایت این حقوق ، توجه دوچندانی شود . تا حدی که دولتها را در رعایت آن به اندازه مسائل حقوق بشری مکلف سازد .

  تخریب و آلودگی زیست محیطی ، در بسیاری از اشکال آن غیر قابل تحمل ، غیر قابل جبران و غیر قابل بازسازی می باشد ؛ انواع آلودگی های آب ، خاک ، هوا ، صوتی ، شیمیایی ، هسته ای ، دریایی . غیره ، آثار زیانباری را برای انسان و محیط زیست دارد ، به طوری که طی سالهای اخیر به صورت بحرانی بزرگ درآمده و زنگ خطر را برای بشر به صدا درآورده است .

  هدف پژوهش نشان دادن اهمیت خسارت محیط زیستی ، جلوگیری ، کاستن و برطرف کردن آلودگی زیست محیطی و بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با آلودگی های وسیع عمدی و تخریب محیط زیست در زمان صلح می باشد.

  با توجه به موضوع پژوهش روش تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از منابع فارسی و انگلیسی ( کتب، مجلات، مقالات، فصلنامه ها و کنوانسیونها ) و اینترنت است .

   

  واژگان کلیدی : محیط زیست ـ تعهد ـ مسئولیت دولتها ـ صلح

   

   

  [1] . استادیار و مدیرگروه دکتری فقه و حقوق دانشگاه ارومیه،  دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبورگ فرانسه. 


  نظرات کاربران