در حال بارگذاری ...
 • حقوق شهروندی شاخصی مهم برای ارتقای امنیت اجتماعی

  حقوق شهروندی شاخصی مهم برای ارتقای امنیت اجتماعی

  دکتر بابک پورقهرمانی[1]سعید باوفا[2]

   

   

  چکیده

  امنیت اجتماعی به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت انسانی، با افراد انسانی که در یک جامعه با ارزش های مشترک در کنار یکدیگر زندگی می کنند سرو کار دارد و حقوق شهروندی نیز در قبال تکالیفی که اعضای جامعه متعهد به انجام آن ها می باشند، به انسان هایی که باز در یک جامعه با ارزش های مشترک زندگی می کنند، تعلق می گیرند. حقوقی که غیر قابل انکار و غیر قابل سلب می باشند.

  امنیت اجتماعی مفهومی که در متن جامعه شکل می گیرد و با هدف ایجاد شرایطی که در آن آرامش خاطر و امنیت نسبت به جان و مال، سلامت، معیشت و تمامی ارزش های مادی و معنوی همه افراد و گروهها به طور نسبی تامین گردد، می باشد. بنابر این تامین حقوق شهروندی در همه ابعاد آن (مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی) زمینه ایجاد آرامش خاطر و احساس امنیت شهروندان را تقویت خواهد نمود و از این رو می توان توسعه و تحقق حقوق شهروندی را به عنوان شاخصی مهم در ارتقای امنیت اجتماعی دانست. تحقق این حقوق، مشارکت اجتماعی، اعتماد و انسجام اجتماعی و در نهایت تقویت امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

   

  واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی، حقوق بشر، مشارکت، اعتماد اجتماعی

   

  [1] . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق، مراغه، ایران

  pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir

  [2] . دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق بین الملل، مراغه، ایران

  sa_bavafa@yahoo.com


  نظرات کاربران